Заместник-министър Иван Кръстев откри конференция по програма „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство”

Начало » Последни публикации

18.12.2013

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри лансиращата конференция по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, която се проведе в хотел „Шератон”. Специални гости на събитието от страна на държавите донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) бяха г-жа Карина Екорнес, заместник-ръководител на Посолството на Кралство Норвегия в София и г-н Видар Хелгасон, старши съветник в Исландския център за изследвания, а от страна на Националното координационно звено по Финансовия механизъм – неговият ръководител г-жа Марияна Кордова, директор на Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския съвет.

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП” е продължение на изпълнявания  от МОН проект BG0057 „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”, който приключи на 30 април 2012 г.

В обръщението си към участниците – представители на висши училища и научни организации от цялата страна, заместник-министър Кръстев подчерта, че МОН като Програмен оператор за програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП”, заедно с трите си партньора от страните донори – Норвежкия център за международно сътрудничество в образованието, Исландския център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн, са си поставили за цел, чрез новата програма BG09 да допринесат за изпълнението на основната цел на Финансовия механизъм, за намаляване на различията и засилване на сътрудничеството. Чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, 1 500 000 евро от страните донори и национално съфинансиране от 264 705 евро, програмата ще допринесе за интернационализацията и повишаването на европейското измерение на висшето образование и научните изследвания. Тя ще стимулира международния обмен и обмена на добри практики, повече съвместни дейности, по-тясното и още по-ползотворно сътрудничество между висшите училища и научните организации от България и от страните донори по трите мерки на програмата.

Заместник-министър Кръстев изтъкна, че с новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните донори и изрази благодарност към тях за дългогодишното, успешно и ползотворно сътрудничество. Именно с такава цел по Фонда за двустранно сътрудничество на програмата ще се финансират проекти по мярка „Подготвителни посещения”, която е нова, както и финансиране на участия на български висши училища и научни организации в контактни семинари в страните от ЕИП с цел търсене на партньори.

За разлика от предходния проект BG0057, който даваше възможност само за индивидуална мобилност на български студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал в страните от ЕИП, по програма BG09 индивидуалната мобилност вече е двупосочна и към това  определено се проявява интерес.

По програмата ще се изпълнява и още една нова мярка – „Проекти за междуинституционалното сътрудничество”, по която висши училища и научни организации от България могат да кандидатстват, съвместно с партньори от ЕИП и да получат финансиране по проекти, насочени към разработването на съвместни учебни програми и модули, съвместни научни изследвания, организиране на летни училища и др. Финансирането по тази мярка е най-голямо – от 50 000 евро до 250 000 евро на проект, но се изисква и институционално съфинансиране от 10 %.

Към програма BG09, както и към останалите български програми, изпълнявани в сегашната фаза на програмния период, има и задължително изискване за подкрепа на социалното включване на населението от ромски произход.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“