МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЧЕТИРИ КОЛЕЖА

Начало » Последни публикации

24.06.2014

 

24 юни 2014 г.

 

Министерство на образованието и науката започва подготовка на документи по процедурата за преобразуване на четири колежа. Според постъпилитe искания от ректори Колежът по телекомуникации и пощи – София трябва да стане Висше училище по телекомуникации и пощи – София, Международният колеж - Албена да се преобразува в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. Техническият колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград да бъде Технически факултет, а Европейският колеж по икономика и управление – Пловдив да се проеобразува в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Постъпилите искания в МОН са въз основа на положително оценени проекти от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Съгласно Закона за висшето образование преобразуването на висши училища и техни основни звена става с актове на Народното събрание и на Министерския съвет на Република България.

Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 1 в правомощията на министъра на образованието и науката е да направи предложение пред Министерския съвет за исканата промяна. Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет изготвените проекти на нормативни  актове се съгласуват с останалите министри. Съгласуването, във връзка с чл. 34, ал. 1 от цитирания правилник, се извършва в 10-дневен срок. След приключване на процедурата по съгласуване окончателните проекти се внасят в Министерския съвет. На база на прието решение Министерският съвет внася предложения за преобразуване в Народното събрание (НС). След разглеждане на тези предложения от съответните комисии в НС  следва да бъдат включени в работния график на Народното събрание.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“