УЧИЛИЩАТА ЩЕ МОГАТ САМИ ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ЗА РЕМОНТИ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Начало » Последни публикации

09.07.2014

Правителството направи актуализация на Националната програма „Модернизация на материалната база в училище”, която ще позволи времето на лятната ваканция да бъде използвано пълноценно за ремонти в училищата.

Националната програма, одобрена през м. април т. г. е с общ бюджет 44 051 110 лв. и включва три модула – „Подобряване на училищната среда”, „Достъпна архитектурна среда” и „Осигуряване на транспорт до училищата”. С актуализацията се допуска дейностите по първите два модула да бъдат реализирани от Министерството на образованието и науката или от самите училища по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това ще позволи ремонтите на стойност, попадаща под праговете за провеждане на процедури съгласно чл. 14 от ЗОП, да бъдат възложени от училищата и реализирани през лятната ваканция.

Досегашният ред – провеждане на открити процедури, създава редица затруднения, произтичащи от спецификата на част от дейностите, включени в обхвата на програмата. Например, за дейностите, свързани с обновяване на учебно-техническото оборудване, с доставката на мебели, учебни пособия и материали и училищни автобуси МОН има сключени рамкови договори и споразумения, позволяващи директно възлагане на необходимите доставки, то изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в националната програма, трябва да се възложи по реда на открита процедура по ЗОП. Това предполага стартиране на строителството не по-рано от октомври 2014 г., което елиминира единствената възможност строителните дейности да се реализират през лятната ваканция, когато училищните сгради са свободни.

Възможността училищата да бъдат възложители по реда на ЗОП ще доведе до по-голяма ефективност при изпълнение на ремонтите и до по-качествен контрол при самото изпълнение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“