ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТАРТОВИТЕ УЧИТЕЛСКИ ЗАПЛАТИ

Начало » Последни публикации

16.07.2014

Правителството прие три постановления, които осигуряват финансово изпълнението на мерки за връщане на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия.

За увеличение на разходните стандарти за функция „Образование“, считано от 1 септември, са предоставени 4 006 068 лв. Средствата са заложени в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет. Те са предназначени за повишаване на доходите на педагогическите специалисти и за разработване на социални пакети за младите учители. Изпълнението на тази политика е делегирана на директорите на съответните учебни заведения. С приемането на постановлението се осигуряват средствата за изпълнението на подписания със социалните партньори Колективен трудов договор за увеличение на стартовите заплати на „младши учител“ и „учител“, както и на отговарящите на тези степени друг педагогически персонал с 30 лв. С по 20 лв. пък ще се увеличат стартовите заплати на останалия ръководен, преподавателски и педагогически персонал.

Бе прието и постановление, според което по бюджетите на общините се предоставят допълнително 2 171 531 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национални програми за развитие на средното образование. Парите са за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет средства по бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях ще се извърши окончателно плащане по общински проекти/програми за 2013 г. по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на мрежата от професионални училища” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, ще се изплатят обезщетения на персонала на общински училища и общежития по същата програма, ще се поемат половината разходи за интернет свързаност на общинските училища, ще се изплатят реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги, по програмите „ИКТ в училище” и „На училище без отсъствия”.

Други 12 499 956 лв. се превеждат по бюджетите на общини и на министерства, към които има училища. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал и са планирани по централния бюджет за тази година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“