ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Начало » Последни публикации

23.07.2014

 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
  Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи
  • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
  • Социална фондация „Инди рома 97“
  • Сдружение „Свят без граници“
  • НКФ „КАРИТАС България“
  • Фондация за социална промяна и включване
  • СНЦ „Нов път“
   Група Екология
  • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
  • Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
  • Асоциация на българските черноморски общини
   Група Образование и обучение
  • Национална асоциация на ресурсните учители
  • Фондация „Заедно в час“
  • СНЦ Американски университет в България
   Група Научно-изследователска и развойната дейност
  • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
   Група Култура
  • Фондация Център за модернизиране на политики
   Група Младеж
  • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
  • Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
  • Сдружение „Национален младежки форум“
 2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.
 3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.
 4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“