СТРАТЕГИЯТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Е КЛЮЧОВ ДОКУМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НОИР“

Начало » Последни публикации

12.09.2014

Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020, както и Плана за действие по този документ, която беше подготвена от екипа на Министерството на образованието и науката, е задължителен документ, за да бъде приета Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се управлява от МОН. Стратегията е ключова за повишаване качеството на висшето образование и е представена за обсъждане в рамките на приоритетите на служебния кабинет. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Валери Младенов в коментар за медии днес.

Основното в актуализирания вариант на Стратегията е, че тя е усъвършенствана и има План за действие. Той определя с какви мерки ще бъдат реализирани конкретните цели. Финансирането на висшите училища ще бъде обвързано с нарастване на качеството на образованието съгласно действащата рейтингова система на висшите училища в България.

Според заместник-министър Младенов: „Целта е до 2020 година съотношението по финансирането на висшите училища да стане 60 процента за качество и 40 процента за брой студенти. Когато дадено професионално направление е добро, то получава повече финансиране. Ректорите на висшите училища ще преценят какво да правят с недобре представилите се професионални направления“. Няма да се закриват висши училища, а е гарантирана академичната автономия, поясни проф.Младенов.

Конкретните цели на Стратегията са:

1.Подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.).

2.Съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в европейското пространство за висше образование.

3.Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

4.Стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика.

5.Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на видовете висши училища и образователно-квалификационните степени.

6.Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им чрез нов модел на финансиране.

7.Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във висшите училища и стимулиране на най-добрите преподаватели.

8.Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение.

 

Целта на Стратегията за развитие на висшето образование е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“