МОН ИЗВЪРШИ ВНЕЗАПНИ ПРОВЕРКИ В ТРИ ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

20.10.2014

Експерти от Министерството на образованието и науката изненадващо направиха проверки в три помощни училища на територията на София. Проверките са във връзка със сигналa за инцидент в IV помощно училище и имаха за цел да се установи организацията на работата във връзка с прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, който се прилага съгласно Споразумение за сътрудничество от 2010 година между различни министерства и организации.

В хода на проверките е установена добра организация на работата в училищата и добра комуникация с децата и родителите. Същевременно е констатирано, че в училищата не са приложени процедурите, регламентирани в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, както и в Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището.

За резултатите от извършените проверки ще бъде издадена заповед на началника на РИО – София-град, с предписания със задължителен характер за изпълнение от директорите на проверените училища. Същевременно МОН ще инициира провеждането на практическо обучение на директорите на специални училища с цел запознаване с прилагането на процедурите, регламентирани в Координационния механизъм.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“