УСПЯВАМЕ ЛИ ДА ЗАЩИТИМ ДЕЦАТА В РИСК?

Начало » Последни публикации

24.10.2014

 

Началниците на Регионалните инспекторати по образование от цялата страна споделиха на среща със зам.-министър Ваня Кастрева трудности, с които се сблъскват в ежедневната си работа. Предложиха и промени с цел усъвършенстване на нормативната уредба, които да са в полза на образователната система.

Един от най-често срещаните проблеми е заложен в Наредба 7 за броя на учениците в паралелките. Не е тайна, че има училища с маломерни паралелки и такива с над 30 ученици, наричани шеговито максомерни. Наредбата позволява съществуването на неоправдано големи паралелки, с което се злоупотребява, но в името на по-големия бюджет (парите следват ученика). Друго нарушение е свързано с т.нар. второгодници – ученици, които в едно училище уж повтарят IX клас, а в друго са в X.

Промяна в Наредба 7 е необходима и във връзка с броя на децата в детските градини предвид обстоятелството, че най-малките много често отсъстват. Затова учители смятат, че е добре в наредбата да се вдигне максималният брой на децата в група.

Наредбата не позволява да има и изнесени паралелки от помощни училища в центрове за настаняване от семеен тип, където условията са много по-добри, отколкото в училище.

Необходимо е и промяна на правилника за прилагане на Закона за народната просвета, която да позволи децентрализиране на процедурите по преместване на учениците, особено в началото на гимназиалния етап. Така те по-лесно ще могат да се преместят от профилирана в професионална паралелка например. За едно дете в IX клас е допустимо да не е наясно къде иска да учи и да промени желанието си, смятат шефовете на инспекторатите.

Друг проблем, който поставиха те, е този с целодневната организация на работата в училище. Така както сега са разписани часовете за самоподготовка и работа по интереси, понякога учениците се затрудняват да посещават кръжоци към читалища например. Случва се да има и дублиране при участия на децата в групи по интереси и дейности по програма УСПЕХ, което трябва да се избегне. 

Някои началници на РИО повдигнаха въпроса за въвеждане на стандарт за работата на училищните психолози, тъй като понякога директорите избягват да назначават такива специалисти под предлог, че не им стигат парите.

Зам.-министър Ваня Кастрева призова началниците на Регионалните инспекторати по образование да бъдат по-активни по отношение на превенцията на проявите на насилие в училището чрез активна работа с директорите на учебните заведения.

„Трябва да им се припомни Координационият механизъм за взаимодействие, приет през 2010 г., който трябва да се прилага при разпознаване на дете в риск“, припомня зам.-министър Кастрева.

При идентифициране на дете в риск до 1 час трябва да бъде уведомен директорът, до 24 часа – полицията, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, за да могат тези институции да вземат мерки.

„Има и Механизъм за противодействие на училищния тормоз, разписана от министъра на образованието, която също е добре да бъде припомнена на директорите, за да обърнат те внимание на новопостъпили учители – допълни Ваня Кастрева. – Препоръчах на началниците на инспекторатите да бъдат активната страна в междуинституционалните връзки при обученията, които организират за директорите на училищата на регионално ниво. Това се налага, тъй като в подобни случаи институциите трябва да работят заедно. Добре е образователната система да се отвори към своите партньори – на първо място родители, социални  и неправителствени организации. Системата трябва да излезе от своята по-пасивна роля и сама да търси сътрудничеството на другите. Доброто партниране е още една гаранция за защита на правата на децата.“

 

 

 

Проект УСПЕХ продължава

 

На среща в Троян бе отчетена тригодишната работа по проект УСПЕХ. В този период интересът към дейностите нараства значително, каза ръководителят на екипа по управление на проекта Пенка Иванова от МОН. През първата година в УСПЕХ се включват  149 888 ученици, през втората – 177 682, а през третата – 189 930.

Относително устойчива величина през втората и третата година са училищата, които сформират групи  – 1307, 1302, 1304 училища. Причината за намаляване на общия им брой е, че тези, които придобиват статут на средищни, не могат да продължат участието си в проекта.

Скокообразно нараства броят на сформираните групи. През първата година те са 12 238, през втората – 15 041, а през третата  – 16 283.

Дейностите по проекта получават и допълнително финансиране за учебната 2014/2015 година.

 

Зина Соколова

 

Вестник „АзБуки“, бр. 23, 23 – 29. X. 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“