ПРИЕТ Е ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало » Последни публикации

29.10.2014

Правителството прие План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за периода 2014-2015 година.

Планът подкрепя ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на образователната система. Изпълнението му ще допринесе за равния достъп и подкрепата за развитие, за приобщаването на децата и учениците в системата на предучилищното обучение и възпитание, и подготовка, и на училищното образование, като предпоставка за пълноценна личностна реализация и за равноправно социално включване.

Целта на плана е да се постигне по-добро взаимодействие между институциите като се обединят усилията на министерства, ведомства, граждани и органите на местното самоуправление, за да не бъде училището оставено само да решава този сериозен проблем. В резултат от изпълнението му се очаква ефективна координация на участващите страни чрез действието на Координационен механизъм на всички нива – национално, областно и общинско.

В двугодишния период на действие на настоящия план следва да се постигне повишаване обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка, намаляване броя на учениците в риск от отпадане, усъвършенстване на Регистъра на движението на децата и учениците, позволяващ проследяване развитието на всяко дете или ученик в риск да отпадне. Сред заложените мерки са въвеждане на специфични политики и мерки за превенция на отпадането от образователната система в стратегиите за развитие на училищата и детските градини, назначаване на помощник-учители и помощник-възпитатели при деца в риск от отпадане, осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности от специалистите от ресурсните центрове, подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, повишаване обхвата за допълнително обучение по български език, институционализиране на центровете за кариерно ориентиране, реализиране на партньорски програми между бизнес-организациите и професионалните училища, привличане на преждевременно напуснали за завръщане в образователната система, увеличаване на възможностите за учене на работното място и др.

По данни на ЕВРОСТАТ към 2013 г. делът на преждевременно напусналите образователната система е 12,5%, като целта, която си поставя Националната програма за реформи към 2020 г., е намаляването му под 11 на сто.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“