СЛЕД ПРОВЕРКА Е НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ІV-ТО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

31.10.2014

На основание заповед на министъра на образованието и науката комисия от МОН извърши проверка в ІV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София. При проверката са установени нарушения в административно-управленската дейност на директора  Венета Бочева Ал-Шериф.  След проведено заседание на комисията и разглеждането на резултатите от извършената в училището проверка е направено предложение до министъра спрямо директора да бъде наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ по  Кодекса на труда.

С оглед установеното в доклада от извършената проверка, както и с оглед констатираните нарушения със заповед на министъра на образованието и науката, на Венета Бочева Ал-Шериф е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“.

Комисията е разгледала дадените от директора писмени обяснения по констатираните нарушения, а също така се е запознала и с писмо, подписано от бивши преподаватели от училището, според които то е обект на целенасочени нападки и натиск от външни фактори.

Предложеното от комисията наказание е на основание констатирани пропуски и неизпълнение на възложената работа, неизпълнение на законните нареждания на работодателя, неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове.

Решението за наказание е връчено от РИО-София на директора на ІV помощно училище. То може да бъде обжалвано в двумесечен срок по съдебен ред.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“