МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

26.11.2014

Министерският съвет на Република България утвърди актуализиран проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Програмата е сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията „Европа 2020“, и служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище. Посочени са няколко тематични цели, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма: научно-изследователската дейност и висшето образование, училищното образование и ученето през целия живот.

Програмата съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, Техническа помощ.

Очертана е рамката и са определени приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Приоритетите са изведени на база консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват с целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Описани са механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективно управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Бюджетът на програмата се формира от финансиране по двата фонда в размер на 596 000 681 евро и национално съфинансиране в размер на 105 176 591 евро.

Министерският съвет упълномощи министъра на образованието и науката да представи актуализирания проект на Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателното одобряване от ЕК на програмата.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“