МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТКРИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП НОИР

Начало » Последни публикации

27.11.2014

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност“, заяви днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. (ОП НОИР). Той подчерта отговорността за изпълнението на оперативната програма по начин, който да гарантира осъществяването на най-важните реформи и решаването на натрупаните проблеми в системата на образованието.

Като председател на Комитета за наблюдение министър Танев увери членовете на състава, че Министерството на образованието и науката ще гарантира по най-прозрачен начин изпълнението на ОП НОИР.  „През тази сложна 2015 година, която предстои, от вас зависи дали ще има разкъсване на облачността и слънце и да няма земетресения. Наистина много голяма отговорност тежи върху всички нас.“, изрази убеденост проф. Танев.

Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, представи параметрите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той подчерта и усилената съвместна работа през последните месеци с преговарящия екип на Европейската комисия и определи актуализираният вариант като стабилната структура на оперативната програма.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 79 от 10 април 2014 г. на Министерски съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмния период 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той разглежда и одобрява методология и критерии за избор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях; разглежда и одобрява индикативната годишна работна програма на ОП НОИР; следи за напредъка по изпълнението на ОП НОИР и постигането на целите и приоритетите ѝ; одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на ОП НОИР; съгласува Националната комуникационна стратегия за програмния период 2014-2020 г.; разглежда и одобрява предложения за изменения на ОП НОИР, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси и други.

В състава на Комитета са включени 53-ма представители на държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации. Участват и 10 наблюдатели с право на съвещателен глас.

Председател на Комитета за наблюдение и ръководител на управляващия орган на ОП НОИР е министърът на образованието и науката.

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма, се извършват  от Секретариат на Комитета за наблюдение. Функциите на Секретариат се изпълняват от отдел „Наблюдение и оценка“ на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“