МОН ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА НАСИЛИЕ

Начало » Последни публикации

02.12.2014

Министерството на образованието и науката предприе проверка във връзка с медийни публикации за насилие сред ученици от четвърти клас на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий", с. Войводиново, община Марица.

Със заповед на директора на училището Марияна Симеонова е назначена комисия за проверка по случая и са предприети мерки за изясняване на фактите и обстоятелствата. Предстои и свикването на педагогически съвет, на който да се разгледат, обсъдят и набележат мерки за въздействие по „Механизма за противодействие на училищния тормоз". Осигурено е съдействие на специалисти от Отдела за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане“, Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при община Марица, Детската педогогическа стая към РПУ - с. Труд, Държавната агенция за закрила на детето. Задействани са компетентните органи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Вече са проведени разговори с учениците и техните родители и е постигнато споразумение между социалните работници и родителите на учениците те да посещават консултации с психолог от ОЗД първоначално за период от три месеца.

Предстои също така инспектор от Детска педагогическа стая към РПУ на с. Труд да проведе интерактивно занимание и беседа с учениците от четвърти клас, както и серия от обучения за превенция на агресията в ученическа възраст с представители на МКБППМН при община Марица.

Класният ръководител на учениците от четвърти клас е подал молба за прекратяване на трудовото си правоотношение по собствено желание.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“